Σχετικά με την Media Services

Η Εταιρεία Η εταιρεία ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο Media Services SA, ιδρύθηκε το 1988 στην Αθήνα και έχει την έδρα της στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 64 στον Πύργο Απόλλων.

Σκοπός ίδρυσης Ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας είναι η διενέργεια ερευνών και μετρήσεων αναφορικά με τις διαφημιστικές ή άλλες εμφανίσεις που μεταδίδονται στα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση - ραδιόφωνο - internet) ή πραγματοποιούνται σε έντυπα μέσα (εφημερίδες και περιοδικά) και σε υπαίθρια μέσα.

Αντικείμενο Το κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτογενούς έρευνας σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιείται στην Ελληνική διαφημιστική αγορά. Τα στοιχεία πηγάζουν από την παρακολούθηση, την αρχειοθέτηση, την καταγραφή, την μέτρηση και την αποδελτίωση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Παράλληλα, με την απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εστιάζοντας στις ιδιαίτερες και συχνά μοναδικές απαιτήσεις του διαφημιστικού κυκλώματος, η εταιρεία προσφέρει ένα πλήθος από υπηρεσίες εστιασμένες στις μοναδικές ανάγκες του κάθε πελάτη της.

Στόχοι της Εταιρίας Οι πελάτες της εταιρείας να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ούτως ώστε να έχουν τη σωστή πληροφορία στη σωστή ώρα, επιτυγχάνοντας έτσι ομαλή λειτουργική ροή, έλεγχο του ανταγωνισμού, καλύτερη απόδοση και κατά συνέπεια καλύτερα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας να αισθάνονται ότι είναι μέλη μίας οικογένειας, προσπαθώντας συνεχώς να επιτύχουν στον τομέα της ατομικής εξέλιξης και της προόδου των προσωπικών τους ικανοτήτων αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να βοηθούν στην εταιρική βελτιστοποίηση και ανάπτυξη. Οι μέτοχοι, βάση της επένδυσής τους, να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό μέρισμα.

Η Φιλοσοφία της Εταιρείας Η φιλοσοφία της εταιρείας, που πηγάζει από τη διοίκηση και μεταδίδεται στα στελέχη και τους εργαζόμενους, σχετίζεται με την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αφοσίωσης από τους πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής ποιοτικών, εξειδικευμένων και μοναδικών υπηρεσιών.

Σήμερα Σήμερα, η εταιρεία στελεχώνεται από 42 μόνιμους συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία, πλήρως καταρτισμένους και εκπαιδευμένους στο αντικείμενο τους. Η ποιότητα και η προσπάθειά της εταιρείας έχει ανταμειφθεί από το πελατολόγιο της, που περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των ΜΜΕ, των διαφημιστικών εταιριών, καθώς και των σημαντικότερων φορέων της διαφημιστικής αγοράς.
Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη ηλεκτρονική ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αναφορικά με τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Μέσω μίας λογισμικής εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και αρχειοθέτησης ψηφιακά όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Η νέα αυτή τεχνολογική αναβάθμιση έχει σαν αποτέλεσμα την ολική βελτιστοποίηση στην παραγωγή των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων μέσω της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου, της μείωσης των λανθασμένων καταγραφών και της ταχύτατης εύρεσης συγκεκριμένων στοιχείων (πχ. εντοπισμός αναφορών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Επαγγελματικές Ενώσεις Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς (A.M. 4/2003). Μέλος του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Website Designed & Developed by 9AM INTERNET MEDIA LABS